Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Za starije i strance  Bodovanje razina

Last minute pripreme krajem svibnja, nakon norijade. Pripremite se za pisanje eseja iz hrvatskog ili engleskog te za matematiku, fiziku, kemiju, PIG, psihologiju... Više.

 

Više o pripremama koje u lipnju održavamo za prijemne ispite pogledajte ovdje.

  • Svi kandidati koji su od 2010. do danas završili najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje u RH, uključujući i kandidate koji svoje četverogodišnje obrazovanje završavaju u sustavu obrazovanja odraslih, izjednačeni su s trenutnim maturantima. Moraju položiti obavezne ispite DM (ako ih ranije nisu položili) te izborne predmete i prijemne ispite prema zahtjevima fakulteta. Više pogledajte na
    http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2016-01-07/Prirucnik_za_kandidate_2010_2015_2.pdf

  • Ako je kandidat stariji od 24 godine, ima šansu upisati se "po starom" uz prijemni ispit ukoliko željeni fakultet ima predviđenu kvotu za takve studente. U praksi to fakulteti nemaju pa kandidati moraju položiti samo one ispite DM koji se boduju za upis na fakultet. Dakle, valja se prijaviti za polaganje ispita DM! Posebne kvote u 2016. godini imali su samo FOI (10 mjesta), HKS (40 mjesta na izvanrednom studiju sestrinstva).

  • Kandidati koji su svoje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nisu obvezni polagati ispite državne mature, ali ako ne polože ispite državne mature, ne dobivaju bodove koje ti ispiti donose.

  • Kandidatima koji srednje obrazovanje završavaju ili su završili s vanjsko vrednovanim ispitom priznat će se rezultati toga ispita umjesto istovjetnih ispita državne mature, no moraju ispuniti preduvjete i položiti dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti ako ih zahtijeva pojedini studijski program.

  • Kandidatima koji imaju državljanstvo neke od država članica Europske unije može se, ovisno o uvjetima visokog učilišta za pojedine studijske programe, priznati materinji jezik koji je kandidat položio u sklopu završnog vanjsko vrednovanog ispita umjesto ispita državne mature iz Hrvatskog jezika. Međutim, neki fakulteti (Veterina, Arhitektura i Stomatologija) zahtijevaju da kandidati kojima su priznati bodovi iz materinjeg jezika polože B2 razinu Hrvatskog jezika na ispitu pri NCVVO-u, dok se za studij Rehabilitacije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta isključivo vrjednuje Hrvatski jezik položen na Državnoj maturi RH.

  • Kandidati koji imaju državljanstvo neke od članica Europske unije imaju ista prava kao i hrvatski državljani i konkuriraju zajedno na istim rang listama. Više pogledajte na
    http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2016-01-07/PRIRUCNIK_ZA_kandidate_iz_OO_inozemstva.pdf