Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Naslovna / PREGLED FAKULTETA I UVJETA UPISA / Biotehnički fakulteti
Biotehnički fakulteti  Predmeti i razine koje fakulteti traže za upis

BESPLATNE PREZENTACIJE SUBOTAMA.

Saznajte sve što biste trebali znati o maturi i upisima na fakultet, a vjerojatno ne znate!
Prezentacije su svake subote u rujnu i listopadu. Više ...

 

Isprobajte aplikaciju sa stotinama potpuno objašnjenih zadataka. U Hrvatskoj samo polaznici naših priprema dobivaju ovu mogućnost! Više...

 

Sve o pripremama za državnu maturu pogledajte ovdje.

 

Više o pripremama koje u lipnju održavamo za prijemne ispite pogledajte ovdje.

 


Adresa:
Strojarska 24, Zagreb

Radno vrijeme:
pon., sri., pet.: 9-15 h
utor., četv.:    13-19 h

Tel.: 01 6672 404

Agronomski fakultet
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Šumarski fakultet

 

Agronomski fakultet

Obrazovanje budućih stručnjaka i znanstvenika na Agronomskom fakultetu ponajprije je u području hortikulture, oplemenjivanja i biotehnologije biljaka i životinja, proizvodnje hrane, održivog gospodarenja prirodnim resursima, krajobrazne arhitekture, zaštite bilja, agrarne ekonomike, proizvodnje biomase za proizvodnju bioenergije te rada na organizacijskim poslovima u tehničkim i tehnološkim procesima u poljoprivredi. Fakultet sukladno Bolonjskoj deklaraciji organizira sveučilišne studije kroz tri obrazovna ciklusa: preddiplomski, diplomski, specijalistički i poslijediplomski doktorski studij (3+2+1 ili 3). 
U tablici možete vidjeti koji su preddiplomski studijski programi na ovom fakultetu i koji su zahtjevi pojedinog smjera te koliko bodova nose pojedini ispiti državne mature. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

AGRONOMSKI FAKULTET HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Agrarna ekonomika A 15% B 25% B 10% Biologija ili Kemija ili Pig 10% - 40% -
Agroekologija B 5% B 25% B 5% Biologija ili Kemija 25% - 40% -
Animalne znanosti B 5% B 25% B 5% Biologija ili Kemija 25% - 40% -
Biljne znanosti B 5% B 25% B 5% Biologija ili Kemija 25% - 40% -
Ekološka poljoprivreda B 5% B 25% B 5% Biologija ili Kemija 25% - 40% -
Hortikultura B 10% B 25% B 10% Biologija ili Kemija 25% - 30% -
Krajobrazna arhitektura A 10% B 5% B 10% - Biologija ili Likovni 5% 20% 50%
Poljoprivredna tehnika B 5% B 25% B 5% Biologija ili Kemija 25% - 40% -
Zaštita bilja B 5% B 25% B 5% Biologija ili Kemija 25% - 40% -
 
ZANIMLJIVOSTI:
♦ Na svim smjerovima, osim na Krajobraznoj arhitekturi i Hortikulturi, uvijek je ostajalo slobodnih mjesta za jesenski rok. Zanimljivo je da je u 2013. ostalo slobodnih mjesta jedino na Krajobraznoj arhitekturi. Razlog je taj što je od 86 kandidata na prijemnom ispitu samo njih 33 prešlo prag!
♦ 2016. na smjeru Krajobrazna arhitektura nije ostalo slobodnih mjesta za jesenski rok, a na ostalim smjerovima jedno do pet  slobodnih mjesta.
♦ Trošak provjere dodatnih znanja na smjeru Krajobrazne arhitekture u 2019.g. iznosio je 300 kn.
♦ Upisna kvota kreće se između 30 i 70 studenata, ovisno o smjeru.

♦ Prijemni se ispit na krajobraznoj arhitekturi sastoji od triju testova:
  • Provjera likovnih sposobnosti
  • Provjera predispozicije za kreativnost rješenjem jednog prostornog problema
  • Provjera sposobnosti uočavanja i brzog zaključivanja
   Bodovni prag je 40% bodova na prva dva testa (tj. 80 od 200 bodova) i 30% bodova na trećem testu (30 od 100 bodova)
Prema podatcima sa HZZ-a u 2019. godini diplomirani agronomi spadaju u 10 zanimanja s najviše nezaposlenih. 

 

Prehrambeno - biotehnološki fakultet

Prehrambena tehnologija
Riječ je o primjeni znanosti i inženjerstva u proizvodnji, preradi, pakiranju, distribuciji, pripremanju i uporabi zdravstveno ispravne i nutritivno vrijedne hrane. Naime, osiguranje dovoljnih količina razmjerno jeftine hrane, koja svojom kakvoćom odgovara kriterijima suvremene znanosti o prehrani, dugoročan je zadatak svakog društva. Na smjeru Prehrambenog inženjerstva uči se o tehnološkim procesima prerade i proizvodnje najrazličitijih prehrambenih proizvoda te osiguranje i kontrola kakvoće. Zatim, stručnjaci su osposobljeni za rad na unapređivanju i razvoju prehrambenih proizvoda po prehrambeno-fiziološkim, senzorskim i zdravstvenim kriterijima. Glavne su industrije za zapošljavanje diplomiranih inženjera: prerada žitarica, prerada mesa, prerada ribe, prerada voća i povrća te proizvodnja ulja i masti, škroba, mlijeka, šećera i konditorskih proizvoda, pića i napitaka te u industriji duhana. Niže u tablici možete vidjeti koji su zahtjevi ovog smjera te koliko bodova nose pojedini ispiti državne mature.

Biotehnologija
Radi se o povezivanju prirodnih i inženjerskih znanosti kako bi se organizmi, stanice i njihovi dijelovi primijenili za dobivanje proizvoda za dobrobit čovječanstva. Spektar proizvoda širi se svakim danom, od onih tradicionalnih (pekarski i prehrambeni kvasac, pivo, vino…) do nekoliko stotina novih prehrambenih, farmaceutskih i dijagnostičkih pripravaka. Također su značajni postupci u zaštiti okoliša (obrada otpadnih voda, biološka razgradnja organskoga čvrstog otpada) i primjena biotehnologije u agrokompleksu.
Zahtjevi fakulteta po dijelovima DM i sustav bodovanja prilikom upisa Biotehnologije isti su kao i na smjeru Prehrambene tehnologije.

Nutricionizam
Nutricionizam je primijenjena prirodna znanost o hrani i njezinu djelovanju na ljudski organizam. Program smjera Nutricionizam obrazuje stručnjake za rad vezan uz prehranu pučanstva, posebno uz tzv. "zdravstveno-ispravnu hranu". Studenti se obrazuju za rad na problemima pripreme hrane, planiranju prehrane za različite potrošače, npr. u ugostiteljstvu, turizmu, za vojsku, u društveno organiziranoj prehrani, zdravstvu, školstvu i poduzećima, u javnom i privatnom sektoru.
 

U tablici možete vidjeti koji su zahtjevi pojedinog smjera te koliko bodova nose ispiti državne mature. Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

PBF HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Prehrambena tehnologija B 5% A 25% B 5% Biologija ili Kemija 25% - 40% -
Biotehnologija B 5% A 25% B 5% Biologija ili Kemija 25% - 40% -
Nutricionizam B 5% A 20% B 5% Biologija ili Kemija 30% - 40% -

ZANIMLJIVOSTI:
Uvjet za upis na studij je položen bar jedan od navedenih izbornih predmeta. Ako je kandidat položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj iz kojega je ostvario bolji uspjeh.
Fakultet upisuje 70 studenata u prvu godinu na Prehrambenu tehnologiju, 60 na Biotehnologiju i 50 na Nutricionizam.
♦ 2019. na jesenskom roku nije ostalo nijedno slobodno mjesto, a broj bodova zadnje upisanih je čak preko 750.

 

  Šumarski fakultet

Šumarski fakultet pripada vodećim fakultetima šumarskih i drvnotehnoloških znanosti u Europi. Posebnost studiranja na ovom fakultetu je nastava i praktični rad u nastavno-pokusnim šumskim centrima Fakulteta koji se prostiru na oko 3500 ha šuma zemlje u vlasništvu fakulteta. Terenskom nastavom ostvaruje se spajanje teorijskih i praktičnih znanja. Veći dio predmeta Drvnotehnološkog odsjeka studira se radeći u tvrtkama prerade drva i proizvodnje namještaja te fakultetskim laboratorijima. Na fakultetu postoje dva odsjeka: šumarski i drvnotehnološki. Nastava se odvija po sustavu 3+2.
U tablici možete pogledati koji su zahtjevi pojedinog smjera.

ŠUMARSTVO HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA STRANI JEZIK IZBORNI PREDMETI KOJE MORATE POLOŽITI IZBORNI PREDMETI KOJE NE MORATE POLOŽITI, ALI ZA NJIH DOBIVATE DODATNE BODOVE OCJENE PRIJEMNI
Drvna tehnologija B 5% B 20% B 5% Bio. ili Kem. ili Fiz. 25% - 35% -
Šumarstvo B 5% B 20% B 5% Biologija ili Kemija 25% - 35% -
Urbano šumarstvo, Zaštita prirode i okoliša B 5% B 20% B 5% Biologija ili Kemija 25% - 35% -
Stručni studij: Drvna tehnologija B 5% B 20% B 5% Bio ili Kem ili Fiz 25% - 35% -

ZANIMLJIVOSTI:

Uvjet za upis na studij je položen bar jedan od navedenih izbornih predmeta. Ako je kandidat položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj iz kojega je ostvario bolji uspjeh.
Fakultet upisuje 105 studenata u prvu godinu na Drvnu tehnologiju, 85 na Šumarstvo i 65 na Urbano šumarstvo.
♦ 2019. godine je za jesenski rok ostalo slobodnih mjesta na svim smjerovima.
♦ Stručni se studij drvne tehnologije od 2016. godine izvodi u Zagrebu. Ranijih godina izvodio se u Virovitici.
♦ 2018. godine je na Šumarstvu i Urbanom šumarstvu ukinut prag koji je zahtijevao da imate minimalno 50% točno riješenog testa iz matematike na B razini.