Nemojte
potratiti 3 tjedna
zimskih praznika!

TO JE IDEALNO VRIJEME U KOJEM SE MOŽETE POSVETITI SAMO UČENJU ZA MATURU. 

Prva 2 razreda ponavljamo u zimskim, 
a 3. i 4. razred u proljetnim
praznicima. Više...

Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite

Strojarska 24, Zagreb
Tel.: 01 6672 404
Ulaz
x
Što sve možete pripremati i kada 

KADA ORGANIZIRAMO PRIPREME ZA MATURU?
 

 

U kojem god ciklusu odabrali predmete, mi ćemo ih s vama ponoviti na jednak način u istom broju sati nastave. Iznimka je samo prvi ciklus u kojem je broj sati po predmetu veći za 10-20%

Svaki je od ovih ciklusa zaokružena cjelina tako da unutar bilo kojeg od njih (osim 5. i 6. ciklusa) možete izabrati npr. sva 3 obavezna predmeta ili neku drugu kombinaciju od maksimalno 3 predmeta.

 

ŠTO SVE MOŽETE IZABRATI ZA PRIPREMU?

-  bilo koji obvezni ili izborni predmet pojedinačno
-  možete sami na razne načine po volji slagati kombinacije obveznih i izbornih predmeta i to unutar istog ciklusa ili u različitim ciklusima (dijelovima godine)
-  možete po nešto povoljnijoj cijeni izabrati paket koji uključuje pripremu svih triju obveznih predmeta odjednom (unutar istog ciklusa)
-  osim za predmete na državnoj maturi, možete se paralelno pripremati i za prijamne ispite na zagrebačkom Medicinskom, Arhitektonskom i Filozofskom fakultetu te Hrvatskim studijima i ERF-u.

Ako vas zanimaju samo cijene, satnice i vrijeme, odaberite neki od gore navedenih ciklusa.
 

ŠTO SE RADI NA PRIPREMAMA?

Naše pripreme za bilo koji predmet karakterizira striktno pridržavanje ispitnih kataloga znanja te uvježbavanje gradiva na točno onim tipovima zadataka kakvi se pojavljuju na maturi. 

Budući da se na maturi iz većine predmeta pojavljuju i pitanja iz područja koja se u školama slabije rade, na ta se područja stavlja veći naglasak. Zato će se npr. na hrvatskom i engleskom velika pozornost posvetiti pisanju eseja, na informatici će se pojačano raditi algoritmi i logička algebra, na likovnom analiza djela, na psihologiji analiza situacija, na kemiji problemski zadaci u kojima treba povezati različita područja pri čemu se poseban naglasak stavlja na pokuse propisane katalogom...

Cilj priprema je ne samo ponoviti gradivo nego ga i nadopuniti sadržajima koji se u školama nisu radili dovoljno.

Sada slijedi popis svih predmeta i paketa s detaljnim opisom priprema. Uz svaki predmet nalazi se link za ispitni katalog te originalni ispit sa zadnjeg roka mature, oboje preuzeto sa stranica NCVVO-a.

 

Obavezni predmeti
Izborni predmeti
Prijemni ispiti
Paketi

Striktno se držimo kataloga te smo fokusirani samo na tipove zadataka koji se pojavljuju na maturi ili su njima vrlo slični. Ovakva politika pokazala se odličnom jer na pripremama riješimo barem 80% zadataka koji se kasnije nađu u testu na maturi (naravno, s drugim brojevima).  

To znači da nakon naših priprema možete računati s vrlo visokom ocjenom iz matematike pod uvjetom da kod kuće samostalno uvježbate samo ono što smo zajedno napravili na nastavi.

Tijekom cijele godine, u svim ciklusima, imamo veliki broj polaznika za obje razine. To nam omogućuje da ih raspoređujemo u homogene grupe prema predznanju i školama. Grupe imamo za sve razine predznanja te se sa svakom radi primjerenom dubinom i brzinom.

Pripreme za matematiku A imaju od 60 do 69 školskih sati nastave (ovisno o ciklusu). Za manje od 60 sati nemoguće je kvalitetno ponoviti cijelo gradivo koje je potrebno za maturu.
Pripreme za matematiku B imaju od 36 do 42 sata. Optimalno je 36, a 42 sata preporučujemo slabima.
Bez obzira koju satnicu odaberete, ponovit će se cijelo gradivo. No, što je manje sati, na nastavi se stigne manje vježbati pa više toga trebate odraditi kod kuće.
Za obje razine vrijedi pravilo: što ste slabiji, treba vam više sati nastave.
Sve ovdje navedeno vrijedi neovisno o tome jeste li matematiku upisali kao samostalni predmet ili dio nekog paketa.
 

RAZLIKA IZMEĐU RAZINA.

Važno je znati da je ogromna razlika u složenosti gradiva koje se ispituje na višoj razini u odnosu na osnovnu iako su u katalogu za obje razine navedena ista područja ispitivanja.
Očito je da se ne možete pripremati za osnovnu razinu i očekivati prolaz na višoj razini. No, vrijedi i obrnuto.

Ako vam je predznanje slabije, pripremajući se za A razinu nećete biti kvalitetno pripremljeni za B razinu! 
Mnogi misle da osnovnu razinu čini oko 60% gradiva s više razine. Možda, ali je velika razlika u težini i zastupljenosti pojedinih tipova zadataka.
Pripremajući se za A razinu rješavat ćete tipove zadataka kakvi se iz tog istog područja NE pojavljuju na B razini. Osim toga, na pripremama za A razinu nekim područjima pridajemo manji značaj (na maturi dolazi 1 lagani zadatak), dok su na B razini ta područja dominantna i na pripremama za B razinu se rade znatno dulje i temeljitije.

Dakle, potpuno je pogrešno pripremati se za višu razinu, a maturu pisati na osnovnoj! Pripremajte se ciljano, tada ćete znati rješavati točno one tipove zadataka koji se na odabranoj razini traže.

KOJU RAZINU ODABRATI?

Onu koju je fakultet postavio kao uvjet.
Fakulteti koji kao uvjet imaju osnovnu razinu matematike za nju redovito daju vrlo malo bodova pa se ni ne isplati mučiti s matemtikom A. Ipak, ako zbog lova na bodove želite pisati A razinu, prvo provjerite možete li test na B razini, potpuno nepripremljeni, riješiti barem 30%. Ako ne možete, ne prijavljujte matematiku A!

KALKULATOR.
Svi imaju kalkulator, ali nitko ne zna čemu služe tolike tipke. Tijekom priprema ćete naučiti sve tajne u radu s kalkulatorom. Oduševljenju neće biti kraja kad shvatite koliko zadataka pomoću njega možete riješiti.

Njegova primjena na maturi je ogromna, pogotovo na B razini. Zahvaljujući njemu mnogi dobiju ocjenu više. 

U nastavi matematike koristimo najsuvremeniju nastavnu tehnologiju (vidi sliku).

KONZULTACIJE.
Svi koji kod nas u bilo kojem ciklusu upišu pripreme za
 matematiku, nakon proljetnih praznika sve do norijede (zadnji dan škole) mogu svaki petak koristiti besplatne konzultacije od 17 do 20 sati. (Obavezna je telefonska najava da izbjegnemo gužvu.)

 
 

Svi koji upišu pripreme za hrvatski jezik u bilo kojem ciklusu, kao samostalni predmet ili dio nekog paketa, bit će pripremljeni za sve što se na maturi traži. Dakle, bit će spremni za test i za pisanje eseja. To je sve što vam treba.

Pripreme za hrvatski A imaju od 36 do 44 školska sata nastave ovisno o tome je li hrvatski dio paketa ili je samostalan predmet te u kojem je ciklusu. Bez obzira koju satnicu odaberete, ponovit ćemo cijelo gradivo potrebno za test i pisanje eseja. Ako je satnica manja, radi se bržim tempom i ima manje vremena za samostalno rješavanje zadataka na nastavi.
Vodite računa da uvijek vrijedi: 

 - što ste slabijeg predznanja, treba vam više sati nastave,
 - manji broj sati nastave zahtijeva više učenja kod kuće kako bi se postigao isti rezultat.

Pripreme za hrvatski B uvijek imaju 36 školskih sati nastave.

Evo od čega se sastoje naše pripreme:

PRIPREMA ZA TEST.

 1. Ponovit će se sva ispitna i esejska djela i rješavati zadatci uz polazne tekstove (ulomke ispitnih djela).

 2. Usvojit će se znanja potrebna za valjan pristup književnom djelu (književni rodovi, vrste, struktura, obilježja ...)

 3. Odradit će se sva područja gramatike (fonologija, morfologija, sintaksa i leksikologija) s posebnim naglaskom na najčešće pogreške.

PRIPREMA ZA ESEJ.

Na maturi će vam biti ponuđen jedan esejski zadatak koji se odnosi na jednu od triju vrsta školskog eseja: interpretativni, usporedno raščlambeni ili raspravljački esej. U svakom će, bez obzira na vrstu, uvijek biti ponuđen bar jedan književni tekst (prozni ulomak, dramski ulomak ili pjesma) s popisa esejskih djela.

Očekujte da ćete nakon priprema sami znati kako započeti, razraditi i završiti esej, što mora biti rečeno o razdoblju i piscu, kako pratiti dobivene smjernice, kako uklopiti citate ili parafrazirati dio teksta i slično.

Tijekom priprema kontinuirano se pišu eseji koji će biti ispravljeni po istim kriterijima kao na maturi uz personalizirana dodatna pojašnjenja i smjernice koje pomažu u daljnjem pisanju.

RAZLIKA IZMEĐU RAZINA.

Od svih obaveznih predmata na hrvatskom je najmanja razlika između A i B razine. Na testu se ta razlika gotovo i ne primjećuje. Mnogi na to ne računaju te podcijene nižu razinu i ne pripremaju se dovoljno.
Zato od svih obveznih predmeta već godinama hrvatski B ima najlošije rezultate (najviše negativnih ocjena, čak 50% kandidata dobije 1 ili 2).
Uglavnom, ako idete na osnovnu razinu, na testu ćete morati znati gotovo sve što i za višu razinu, ali će zato pisanje eseja biti nešto manje zahtjevno zbog manjeg broja esejskih djela i kraćeg eseja. 

KONZULTACIJE.
N
akon proljetnih praznika pa sve do norijade, polaznici mogu svaki četvrtak koristiti besplatne konzultacije od 15 do 19 sati. (Obvezna je telefonska najava da izbjegnemo gužvu.)
 

Napomena. Za sve koji misle da književnost mogu samostalno naučiti, ali se boje eseja i gramatike, osmislili smo kratke pripreme u svibnju, neposredno prije mature, na kojima ne ponavljamo cijelo gradivo. Na njima će se napraviti sljedeće:

 • Ponovit će se sva esejska djela (njihov sadržaj, obilježja, književnopovijesno razdoblje kojem djelo pripada i sl.).

 • Napravit će se pravopis potreban za jezičnu točnost.

 • Naglasit će se što se ne smije raditi kod pisanja eseja (usporedba dobro i loše napisanog eseja).

 • Napisat će se po jedan esej za sve tri vrste eseja koji će biti ispravljen kao na državnoj maturi.

 • Ponovit će se sva područja iz gramatike potrebna za pisanje eseja.

  

Za razliku od ostalih obaveznih predmeta, na državnoj se maturi iz engleskog jezika ne testiraju činjenična znanja iz određenih područja već se ispitom provjerava sveukupno znanje engleskog. To mnogim maturantima predstavlja problem jer je ispit državne mature potpuno drugačije koncipiran od testova kojima se provjerava znanje u školama. Zato se na pripremama, osim ponavljanja svog gradiva propisanog ispitnim katalogom, polaznike upoznaje i sa strategijama rješavanja zadataka. Kroz ponavljanje gramatike i vokabulara, rade se sve tri vještine koje se provjeravaju na državnoj maturi – čitanje, slušanje i pisanje.

Ispit pisanja najteži je dio mature pa njemu posvećujemo veliku pažnju. Uz mnoštvo primjera dobro i loše napisanih eseja popraćenih detaljnim objašnjenjima kriterija za ocjenjivanje, vježbat će se pisanje raspravljačkih eseja po etapama i u cijelosti. Eseji će biti ispravljeni kao na maturi uz personalizirana dodatna pojašnjenja i smjernice koje pomažu u daljnjem pisanju.

RAZLIKA IZMEĐU RAZINA. 
Engleski na A razini usklađen je s nastavnim planom za gimnazije, a na B razini s planom i programom četverogodišnje strukovne škole s najmanjom satnicom engleskog.
Ispit pisanja na A razini sastoji se od raspravljačkog eseja (200-250 riječi), a na B razini od kratkog sastavka (50-70 riječi). Na A razini pristupnik mora argumentirano obraditi zadanu temu, a na B razini je zadatak napisati odgovor na poruku koja sadrži tri pitanja.
Dok se na osnovnoj razini testira poznavanje kratkih i jednostavnih tekstova i poruka, za uspješno polaganje više razine je potrebno dobro poznavati i razumjeti kompleksne jezične strukture.  

U ispitnom katalogu za A razinu je gotovo trećina gramatičkih struktura koje učenici strukovnih škola nisu radili u školi pa su im pripreme neophodne.

KONZULTACIJE
Dodatna pogodnost za sve polaznike naših priprema su besplatne konzultacije iz engleskog koje se održavaju u periodu između proljetnih praznika i norijade. (Obavezna je telefonska najava da izbjegnemo gužvu.)

 

Napomena. Za sve koji vjeruju da dobro poznaju jezik i da im treba samo pomoć u pisanju eseja, osmislili smo kratke pripreme u svibnju, neposredno prije mature. Pripreme obuhvaćaju:

 • Ponavljanje ključnih dijelova gramatike

 • Kratki pregled pravopisa

 • Usporedba dobro i loše napisanog eseja

 • Upoznavanje s kriterijima i smjernicama za pisanje eseja te bodovanjem

 • Pisanje eseja koji će biti ispravljeni kao na državnoj maturi

  

Na državnoj se maturi njemački može polagati kao obavezni ispit državne mature i u tom ga slučaju polažete na A ili B razini, ovisno o zahtjevima studija. Ako ga polažete kao izborni ispit državne mature, morate ga polagati na A razini.

Na pripremama se, uz ponavljanje gramatike propisane ispitnim katalogom, rade strategije rješavanja svih tipova zadataka iz ispita čitanja i slušanja. Kod pripreme za pisanje eseja polaznike se vodi kroz sve etape procesa pisanja teksta, upoznaje sa strukturom i bodovanjem eseja, a polaznici pišu eseje koji su ispravljeni kao na maturi, uz jasne smjernice za poboljšanje vještine pisanja.

RAZLIKA IZMEĐU RAZINA

Njemački na A razini je usklađen s nastavnim planom i programom za gimnazije, dok B razina odgovara nastavnom planu i programu s najmanjom satnicom u četverogodišnjim strukovnim školama.

Ispit pisanja na A razini čini esej od 200 do 250 riječi koji je potrebno napisati uz pomoć zadanih natuknica ili pitanja, a na B razini se piše kratki tekst od 60 do 80 riječi (e-mail, pismo) pomoću natuknica i verbalnog predloška.

Dok se na B razini testira razumijevanje osnovnog smisla kratkih i jednostavnijih tekstova i poruka koji sadrže najučestaliji vokabular, na višoj se razini ispituje razumijevanje složenijih tekstova i gramatičkih struktura. 

  

Za razliku od hrvatskog, matematike i engleskog, iz biologije ne postoje dvije razine složenosti ispita. Test je po zahtjevnosti ekvivalentan višoj razini obaveznih predmeta.

Katalog znanja i program priprema.

Svi polaznici, i oni iz strukovnih škola, moraju položiti isto četverogodišnje gimnazijsko gradivo. Biologiju izabere veliki broj učenika, iako se radi o heterogenom predmetu (opća biologija, zoologija, botanika, fiziologija bilja, fiziologija čovjeka, ekologija i evolucija) unutar kojeg je potrebno zapamtiti velik broj činjenica i procesa. Sve te činjenice, procese i pojave, propisane ispitnim katalogom za državnu maturu (NCVVO) proradi se i nauči tijekom priprema.

Ali ne samo to! Svrha učenja biologije je prvenstveno razumijevanje tih procesa i uzročno-posljedičnih veza među njima. Tijekom predavanja, popraćenih power point prezentacijama, polaznike se nauči razumijevati i primijeniti znanja, odnosno riješiti različite probleme. Brojni procesi bit će objašnjeni i kroz pokuse, upravo one koji se nalaze u ispitnom katalogu.

Predavanja slijede tekst gradiva koje se nalazi u Trinomovoj skripti za pripremu biologije za maturu. Koncipirana su interaktivno tako da polaznici sudjeluju u njima svojim pitanjima i komentarima.

Tajna svladavanja gradiva je redovito polaženje nastave i rješavanje testova putem Trinomovog online portala. Dakle, nakon svakog usvojenog dijela gradiva (jednog dolaska na nastavu) čeka vas test s 40 do 50 pitanja iz upravo ispredavanog gradiva. Pitanja su sastavljena na način kakav se pojavljuje i na maturi. Osim toga, na kraju svakog predavanja polaznici zajedno s predavačem rješavaju i 15-tak posebno problematičnih pitanja s mature koja se odnose na ispredavano gradivo.

U svim ciklusima imamo veliki broj grupa za sve razine predznanja.
Ipak, učenicima koji biologiju nisu imali sva 4 razreda preporučujemo 1. ciklus zbog osjetno većeg broja sati nastave. U kasnijim ciklusima tempo rada je brži što zahtijeva više rada kod kuće.
U 1. ciklusu predviđeno je 44 sata, a u svim kasnijim 38 ili 36 školskih sati nastave što je dovoljno da se prođe cijelo gradivo.

Struktura ispita.

Ispit na maturi ima 54 zadatka koji maksimalno donose 80 bodova.

-40 zadataka je zatvorenog tipa (od ponuđenih odgovora bira se samo jedan točan). Svaki donosi 1 bod što zajedno čini 50 % ukupnog broja bodova;

-14 zadataka je otvorenog tipa koji donose preostalih 50% bodova. To su zadatci dopunjavanja, označavanja na slici ili pisanja kratkog odgovora. U jednom zadatku ima više potpitanja, svaki točan odgovor donosi jedan bod, a ukupno ih se može dobiti 40.) 

Zadatci su sastavljeni tako da provjeravaju :

a)      Reproduktivno znanje (ono što ste „samo” naštrebali) – 30 % zadataka
b)      Razumijevanje i primjenu znanja (60 % zadataka)
c)      Sposobnost rješavanja problema (10 % zadataka)

Izgleda teško, ali nije. Pokazali su to brojni polaznici Trinoma koji su biologiju na maturi riješili sa zavidnim uspjehom. Raspitajte se!!

Od uvođenja državne mature fizika je jedan od najčešće odabiranih izbornih predmeta. U 2020. bila je prvi izborni predmet kojeg je polagalo 6846 maturanata. Prema statistici NCVVO-a, oko 70% maturanata dobilo je ocjenu nedovoljan i dovoljan, dok je svega 3% maturanata dobilo ocjenu odličan. Upravo to je razlog da upišete naše pripreme i da za slijedeću školsku godinu popravite ovu ne baš sjajnu statistiku.

Tu počinje naš posao. Čeka vas uhodana ekipa iskusnih profesora fizike s kojima ćete ponoviti sve što vam treba za uspješno polaganje ispita.

Katalog znanja i program priprema

Program naših priprema iz fizike temelji se na katalogu znanja kojeg propisuje NCVVO. Na satovima priprema prolazimo teoriju koju primjenjujemo u rješavanju fizikalnih zadataka i problema. Svjesni smo činjenice da se fizika ne svodi na učenje napamet te na pripremama razvijamo fizikalni način razmišljanja i tako olakšavamo snalaženje u novim fizikalnim situacijama kao što je ispit. U primjerima koje rješavamo na satovima pokušavamo predvidjeti neka nova pitanja koja bi vam se mogla postaviti na ispitu. Naučit ćemo vas mnogo korisnih trikova koji će vam omogućiti bolje rezultate na ispitu. Tako postižemo visoki postotak predviđanja budućeg testa.

Nastava je dinamična i uključuje vaše aktivno sudjelovanje. Uz naše iskustvo te vaš rad i zalaganje rezultati će se sigurno vidjeti.

U svim ciklusima imamo veliki broj grupa za sve razine predznanja. 
Ipak, učenicima koji fiziku nisu imali sva 4 razreda ili su iz nje bili izrazito slabi preporučujemo 1. ciklus zbog osjetno većeg broja sati nastave. U kasnijim ciklusima tempo rada je brži što zahtijeva više rada kod kuće.
U 1. ciklusu predviđeno je 44 sata, a u svim kasnijim 38 ili 36 školskih sati nastave što je dovoljno da se prođe cijelo gradivo.

Struktura ispita

U provedenim ispitima iz fizike dominirala su dva tipa zadataka: zadaci otvorenog tipa i zadaci višestrukog izbora. Analiza rezultata pokazuje da je postotak riješenosti zadataka otvorenog tipa veći od postotka riješenosti zadataka višestrukog izbora. Toj činjenici prilagodili smo naše pripreme. 

Ako gledamo rezultate koje maturanti postižu, kemija je od početka održavanja državne mature jedan od najtežih predmeta. Na maturi u lipnju 2020. gimnazijalci su u prosjeku uspjeli riješiti 55% testa, a učenici strukovnih škola tek 30%.

Katalog znanja i program priprema

Na državnoj maturi provjerava se poznavanje cjelokupnog gradiva kemije u osnovnim i srednjim školama ali se propituje i prirodoslovna pismenost.  Za maturu u lipnju 2016. napravljene su izmjene u ispitnom katalogu iz ovog predmeta koje se poglavito odnose na izvedbu pokusa i obradu podataka s ciljem boljeg povezivanja praktičnog rada s teorijskim  znanjem te povezivanja gradiva prirodoslovnih predmeta.
Uloga pokusa u nastavi kemije je neposredno upoznavanje učenika s procesima i pojavama u prirodi opažanjem i zaključivanjem. Pokusi pridonose konceptualnomu razumijevanju kemijskih sadržaja i dio njih  uvršten je u naša predavanja.

Na pripremama za svako ispitno područje naglašavamo ključne pojmove i ishode učenja. Ponovit ćemo svo gradiva propisanog ispitnim katalogom, vježbati zadatke te pogledati i detaljno analizirati predložene  pokuse, što će polaznicima uvelike olakšati rješavanje zadataka, posebno onih otvorenog tipa.

Struktura ispita

Ispit se sastoji od dviju cjelina: zadatci višestrukog izbora (35 zadataka – 35 bodova) te zadatci otvorenog tipa (12 zadataka-35 bodova). Zadatci otvorenog tipa mogu biti zadatci dopunjavanja, zadatci kratkog odgovora i zadatci produženog odgovora.

U testu su zastupljena sljedeća područja ispitivanja: tvari 20%, kemijske promjene 30%, energija 15%, brzina kemijskih reakcija 10%, ravnoteža kemijskih reakcija 15% te prikupljanje podataka, obrada i prikazivanje rezultata 10%.
Na maturi smijete koristiti isti kalkulator koji je dozvoljen i na matematici te periodni sustav elemenata koji dobijete kao dio ispitnog materijala.  

U uvodu ćete dobiti sve potrebne informacije o sadržaju i načinu provjere znanja iz psihologije na DM.

Na pripremama se prolazi cijelo gradivo propisano ispitnim katalogom i stavlja se naglasak na analize situacija. Dakle, radi se teorija, ali i njena primjena koja se vježba na brojnim zadatcima s državne mature. Najviše bodova na testu donosi upravo analiza situacija te prepoznavanje psiholoških pojava. Pristupnicima najviše muke donose pitanja u kojima je opisana neka osoba i njena životna situacija, a zadatak je npr. prepoznati koje osobine ličnosti osoba ima, kako se zovu njeni konflikti, vrsta stresa, kako se zove psihološka pojava s kojom se osoba susreće, koje su razvojne pojave ili faze u kojima se osoba nalazi, itd. Takav način učenja psihologije nije praksa u srednjim školama te upravo iz tog razloga smatramo da su pripreme, ukoliko želite dobiti dobru ocjenu, neizbježne. O tome nam govore i brojke –  prošle je godine na državnoj maturi iz psihologije samo 25% pristupnika dobilo ocjenu vrlo dobar ili odličan, a više od pola pristupnika strukovnih škola nije uspjelo dobiti pozitivnu ocjenu.
Mnogi smatraju da je psihologija lagana jer ju često laički koristimo u svakodnevnom životu, ali rezultati pokazuju da je to vrlo zahtjevan predmet na državnoj maturi i da su pripreme mnogima neophodne.
Pripreme za psihologiju imaju 21 školski sat nastave što je dovoljno da se prođe teorija i većina zadataka s državne mature. Polaznici imaju prilike rješavati zadatake i kod kuće - u skripti i preko online portala, a zadatci koji se prolaze su onakvi kakvi se pojavljuju na državnoj maturi.

Prijemni na Medicinskom fakultetu

Pogledajte ovdje

Prijemni na Filozofskom i Hrvatskim studijima

Pogledajte ovdje.

Prijemni na Arhitektonskom fakultetu

Pogledajte ovdje.

 

PAKETI OBAVEZNIH PREDMETA (Kompleti sastavljeni od hrvatskog, matematike i engleskog)

U jednom jedinstvenom tečaju tijekom duljeg vremena ponavljaju se sva 3 obavezna predmeta po 5-7 šk. sati dnevno (njemački ne može biti dio paketa). Paket odaberite prema fakultetima na koje se namjeravate prijaviti.

Prednosti paketa u odnosu na pojedinačno biranje predmeta su niža cijiena te nešto manje dnevno opterećenje.
 

Naziv paketa

Razine predmeta

Osnovno o pripremama...

AAA

Sva 3 predmeta na višoj razini.

Ponavlja se cijelo gradivo, ali je poželjno predznanje pogotovo ako se s pripremama kreće u 2. polugodištu. Polaznike razvrstavamo po školama i ocjenama, a grupe imamo za sve razine predznanja.

BAB

Hrvatski i strani jezik na osnovnoj, matematika na višoj.

Većina fakulteta iz ove grupe ne boduje hrv. i eng. pa je naglasak na matematici koja se radi postupno i vrlo detaljno. Polaznike razvrstavamo po predznanju iz matematike.

ABA

Hrvatski i strani jezik na višoj, matematika na osnovnoj.

Svi se predmeti rade postupno i vrlo detaljno. Optimalna satnica za umjeren tempo rada. Polaznici su razvrstani po predznanju.

ABB

Hrvatski na višoj, strani jezik i matematika na osnovnoj.

Paket s najvećom satnicom hrvatskog. Vrlo temeljita priprema svih predmeta. Polaznike razvrstavamo u grupe po predznanju.

AAB

Hrvatski i matematika na višoj, strani jezik na osnovnoj.

Za ovu kombinaciju razina predmete morate uzimati pojedinačno.

BBB

Sva 3 predmeta na osnovnoj razini.

Svi se predmeti rade polako, postupno i detaljno. Idemo od nule! Idealno za slabe učenike bez obzira na vrstu škole.

 

NAPOMENA O JEZICIMA. Priprema za bilo koji od gore nabrojana tri jezika (bez obzira na to jeste li ga upisali samostalno ili je dio nekog paketa) uključuje sve što vam treba za maturu (između ostalog i pripremu za pisanje eseja).

Iz svih jezika (hrvatski, engleski, njemački), bez obzira na razinu i kombinaciju s ostalim predmetima, tijekom tečaja pišu se najmanje tri eseja za ocjenu koji će uz detaljnu analizu i upute polaznicima biti ispravljeni kao na pravoj maturi.